Onze voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 LilyandME is onder naam van Allwork4U, nummer 61898252, ingeschreven in het Handelsregister. Het vestigingsadres is Heikeshof 12, 1483 XE De Rijp.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LilyandME zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.4 LilyandME heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

Artikel 2 Privacy
2.1 Indien je een bestelling plaatst bij Lilyandme.nl worden jouw gegevens opgenomen in het klantenbestand van LilyandME. LilyandME houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.
2.2 LilyandME respecteert de privacy van de gebruikers van onze website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van alle persoonlijke gegevens (zie ook ons Privacy beleid).

Artikel 3 Bestellen en Leveren
3.1 Onder de definitie klant wordt de natuurlijke persoon (16 jr en ouder) of rechtspersoon verstaan die aan LilyandME de opdracht geeft voor het leveren van goederen.
3.2 Al onze producten blijven eigendom va LilyandME tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.
3.3 Levering zal plaatsvinden tussen 1 en 5 werkdagen, tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd van maximaal 5 werkdagen niet zal worden gehaald, ontvangt de klant een e-mail van LilyandME waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst met LilyandME te ontbinden door dit direct via e-mail aan LilyandME kenbaar te maken.
3.4 Eventuele, reeds door de klant gedane, betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat LilyandME het in voorgaande artikel (artikel 3.3) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de klant teruggestort.
3.5 Aanbiedingen gelden en leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt.
3.6 Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient
bijgeschreven te zijn binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling op nummer NL54ABNA0588754668 ten name van Allwork4U te De Rijp. Indien binnen bovengenoemde periode geen betaling is ontvangen vervalt de bestelling.
3.7 De lever termijn vangt aan zodra LilyandME de volledige gegevens van de koper heeft ontvangen.
3.8 Levering vindt plaats op het door de klant, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres. Aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de klant aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de klant over op het moment van levering.
3.9 Indien de klant een levering weigert, kan LilyandME de daaruit voortvloeiende kosten bij hem/haar in rekening brengen. Daarnaast heeft LilyandME in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.
3.10 De kosten voor verzending worden tijdens het bestelproces aangegeven. Voor het buitenland gelden andere tarieven welke per e-mail, info@lilyandme.nl zijn op te vragen.
3.11 LilyandME houdt de website zo actueel mogelijk. Het kan echter voorkomen dat er
onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig
mogelijk contact op.
3.12 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst voorbehouden.
3.13 LilyandME kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een klant
weigeren.

Artikel 4 Betalen en verzenden
4.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.4 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via iDeal, bankoverschrijving of via een cadeaubon van LilyandME.
4.5 Voor verzending binnen Nederland brengt LilyandME afhankelijk van de hoogte van de bestelling, verzendkosten in rekening.
4.6 Voor verzending buiten Nederland dient, voorgaand het maken van een bestelling, contact opgenomen te worden met LilyandME, info@lilyandme.nl
4.7 Alle bestellingen, buiten afhalen, worden verzonden via PostNL, de klant zal per mail een track & trace code ontvangen.
4.8 Het restant van een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld maar blijft gereserveerd voor een volgende aankoop.

Artikel 5 Retourneren en ruilen
5.1 Artikel 5 is alleen van toepassing voor artikelen die via de webshop zijn gekocht en zijn niet van toepassing op verkoop tijdens evenementen cq markten.
5.2 Mocht het geleverde product niet aan de wensen voldoen, dan kun je het artikel binnen 14 dagen, na ontvangst van de bestelling, retourneren. Dit, mits er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
* Vooraf gemeld per email, binnen 14 dagen na ontvangst (reden van retourzending is niet verplicht).
* De goederen zijn binnen 14 dagen na aanmelding ontvangen door ons.
* De goederen zijn in – indien redelijkerwijze mogelijk – originele staat:
– artikel is onveranderd. Een gebrek/fout is niet geprobeerd te herstellen.
– artikel is zorgvuldig behandeld.
– indien van toepassing moet de gebruiksaanwijzing en/of instructie correct zijn opgevolgd.
* De goederen zijn correct verpakt.
* Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen.
* Retourzending is geheel voor eigen risico. LilyandME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van post/pakketten.
* Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van LilyandME schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal LilyandME de klant hiervan via e-mail op de hoogte stellen. LilyandME heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
5.3 Mocht aan de voorwaarden van 5.2. zijn voldaan dan stort LilyandME binnen 5 dagen het aankoopbedrag terug op jouw rekening. (De verzendkosten van retourartikelen komen voor eigen rekening).

Artikel 6 Garanties
6.1 De door LilyandME te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door LilyandME geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.
6.2 De klant is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen direct per email, voorzien van foto’s, aan LilyandME te worden gemeld.
6.3 Indien (zie 6.2) is aangetoond dat een product gebreken vertoont en er tijdig is gereclameerd, dan heeft LilyandME de keus om het desbetreffende product te vervangen ofwel de prijs van het product en verzendkosten te restitueren.
6.4 Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan:
* nagelaten verzorging
* opzettelijke beschadiging
* onoplettendheid
6.5 Aanspraak op garantie vervalt indien derden service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.
6.6 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Bij geringe afwijkingen kan dit geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

Artikel 7 Overmacht
7.1 LilyandME is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen, ten gevolge van overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt elke vreemde oorzaak of omstandigheid verstaan welke in alle redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Vertraging bij-wanprestatie door en nalatigheden van leveranciers, obstakels bij transport, vertragingen bij aanvoer, etc gelden uitdrukkelijk als overmacht.
7.3 LilyandME behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. Tevens is LilyandME gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is LilyandME gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 8 Klachten
8.1. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@lilyandme.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via deze link.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie, via dit platform. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door LilyandME geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 LilyandME garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door LilyandME geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

10. Recht
10.1. Op de relatie tussen LilyandME en de klant is het Nederlands recht van toepassing. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist LilyandME.

Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van LilyandME. Het auteurschap is van toepassing.
Alle teksten en foto`s zijn eigendom van LilyandME.
Bij overtreding zullen we gerechtelijke maatregelen nemen.